Inhoudelijke gesprekken met belanghebbenden rondom Duurzaamheidsroute A35

Duurzaamheidsroute A35

Communicatie- & participatiebureau SIR faciliteerde de afgelopen jaren het pilotproject Duurzaamheidsroute A35, waarbinnen onderzocht wordt of het traject N35/A35 geschikt is voor grootschalige opwek van duurzame zonne-energie. De input van diverse belanghebbenden werd binnen dit project verzameld middels online bijeenkomsten, gefaciliteerd door SIR, waarbij gebruik werd gemaakt van inspraaktool QandR.

Uitdaging:
Input van belanghebbenden visualiseren en bespreken

Methode:
Input verzamelen van belanghebbenden middels voornamelijk kwadranten, polls en wordclouds

Aantal:
Plenair 100 deelnemers, groep werd opgedeeld in 4 breakout rooms

De komende 10 jaar staan provincies en gemeenten voor de gigantische uitdaging om het nieuwe klimaatbeleid daadwerkelijk te implementeren. Duurzaamheidsroute A35 is een mooi voorbeeld project, waarbij Rijkswaterstaat en 6 gemeentes rondom de N35 en A35 een samenwerking aangaan.

Binnen dit project wordt er gestreefd naar duurzame energieopwekking langs de bovenstaande Rijkswegen door middel van het plaatsen van zonnepanelen. De afgelopen jaren zijn er inspraak gesprekken gevoerd met de omgeving om de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan in kaart te brengen.

QandR heeft ons echt geholpen in het concreet maken van wat inwoners en andere belanghebbenden vinden. Stippen op kaarten zetten, werken met kwadranten en foto’s toevoegen werkte voor ons maar ook voor de deelnemers van de bijeenkomsten erg fijn. Op een laagdrempelige manier hebben we veel meetbare en concrete informatie weten op te halen.

Ruben de Ruiter, Communicatie- en participatieadviseur bij SIR

SIR organiseerde december 2021 online bijeenkomsten met tientallen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Er werden inhoudelijke gesprekken gevoerd, die onder andere in gingen op de mogelijke ontwerpvarianten van de zonnepanelen, de randvoorwaarden waaraan de energieopwekking zal moeten voldoen en de geschikte en ongeschikte gebieden.

SIR heeft inspraaktool QandR gebruikt om input te visualiseren en interactie te bevorderen tijdens de online bijeenkomsten.

Gebruik van QandR modules

Gebruikmakend van QandR en de diverse features is het mogelijk de inbreng van belanghebbenden inzichtelijk te maken en inspraak te stimuleren. Binnen het project Duurzaamheidsroute A35 waren voornamelijk de volgende modules van toegevoegde waarde:

Het Kwadrant was een geschikt middel om standpunten te visualiseren ten opzichte van 2 onderwerpen die in verband staan met elkaar. Binnen de online bijeenkomsten werd aan de betrokkenen gevraagd een standpunt in te nemen op het gebied van wel of geen verduurzaming en stadsgebied versus landelijk gebied voor deze verduurzaming.

Polls maakten inzichtelijk hoeveel procent van de deelnemers het wel of niet mee eens waren met een stelling of uit welke gemeenten de deelnemers kwamen.

Via een Pointer konden deelnemers onder andere op een plattegrond aangeven welke plaats langs de rijkswegen zij het meest geschikt vonden voor de plaatsing van zonnepanelen.

De Wordcloud gaf de betrokkenen de kans om in eigen woorden diens mening over de energietransitie te delen.

Meerwaarde van QandR

Door toedoen van QandR zijn er bruikbare en meetbare resultaten opgehaald, waarmee een schetsontwerp voor de opwek van zonne-energie langs de Rijkswegen is uitgewerkt. In het voorjaar van 2022 vindt de verdere besluitvorming plaats rondom Duurzaamheidsroute A35.

Ook QandR inzetten om input te visualiseren en betrokkenheid te stimuleren binnen energietransitie? Maak een gratis proefaccount aan en ga direct aan de slag!