Privacy en data beleid (English below)

NOTERIK BV (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de www.qandr.eu website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

QANDR-sessies verzamelen GEEN persoonlijke informatie

QANDR is zo ontworpen dat voor het doen van QANDR-sessies geen persoonlijke informatie van de respondenten nodig zijn. Respondenten kunnen anoniem aan een sessie meedoen en gezamenlijk beelden creëren die de groepsdiscussie versnellen. Respondenten nemen deel aan een sessie door naar qandr.eu te gaan en de sessiecode van de facilitator in te typen. Respondenten hoeven zichzelf dus NIET te registreren met gebruikersgegevens voor het systeem en hun acties (bijvoorbeeld bewegingen van een punt, stemmen op een poll of het verzenden van een woord naar een wordcloud) worden weergegeven op het hoofdscherm zonder enige verwijzing naar details van de persoon die de actie uitvoert op zijn of haar telefoon. QANDR beschikt simpelweg niet over deze tot de persoon herleidbare informatie. De resultaten van QANDR-acties (de hoofdschermbeelden) worden dan ook opgeslagen zonder enige verwijzing naar persoonlijke gegevens.

Hoewel QANDR geen persoonlijke informatie vastlegt, is het expliciet GEEN systeem dat de mogelijkheid biedt om een ​​anonieme discussie te voeren. QANDR is ontworpen om te worden gebruikt in een (online) omgeving, waarbij mensen elkaar ook zien, waar de interactie per definitie NIET anoniem is. De facilitator zal de respondenten doorgaans vragen om de gegeven antwoorden uit te werken, wat de interactie voor iedereen zichtbaar maakt. Dit niet-anonieme deel van de interactie vindt echter plaats buiten de reikwijdte van QANDR en wordt op geen enkele manier vastgelegd in QANDR.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Persoonlijke gegevens – Alleen voor facilitators op de produktwebsite

Tijdens het gebruik van onze produktwebsite wanneer u geïnteresseerd bent in QANDR als facilitator van een sessie, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”), om u terugbellen wanneer u interesse in het product toont. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens

Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik van QANDR in een live discussie, die applicatie GEEN persoonlijke informatie zoals naam of e-mail aan respondenten zal vragen. QANDR kan zonder registratie worden gebruikt en alle gegevens die in het systeem zijn ingevoerd, worden opgeslagen met een anoniem gebruikersnummer

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens. Internet Protocol-adressen worden alleen opgeslagen in logbestanden voor foutopsporingsdoeleinden en worden automatisch verwijderd na één maand na invoer.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens in QANDR sessies

Met betrekking tot de overige gegevens in QANDR sessie geldt dat:

 • Noterik BV binnen de eigen organisatie de aanwezige informatie uit QANDR-sessies kan inzien voor doeleinden die van belang zijn voor het onderhouden en ondersteunen van de relatie met de facilitator van die sessie
 • Noterik BV binnen de eigen organisatie de aanwezige informatie uit QANDR-sessies gebruikt voor activiteiten die van belang zijn voor het goed laten functioneren van de applicatie
 • Noterik BV binnen de eigen organisatie, de aanwezige informatie uit QANDR-sessies NIET aan derden ter beschikking stelt

Gebruik van andere gegevens

NOTERIK BV gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenzorg en ondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verstrekken, zodat we de Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van de Dienst te monitoren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken

Overdracht van gegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar Nederland overdragen

Privacy policy

NOTERIK BV (“us”, “we”, or “our”) operates the https:/www.qandr.eu website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

QANDR sessions do NOT aquire personal information

By design, QANDR sessions do not need any personal information from its respondents to create the visuals that accelerate the group discussion. Respondents join a session by going to qandr.eu and typing the session code provided by the facilitator. Respondents do NOT need to register themselves with user credentials to the system and their actions (for instance movements of a dot, vote on a poll or sending of a word to a wordcloud) are displayed on the main screen without any reference to details of the person doing the action on his or her phone. QANDR simply does not have this personal information. The results of QANDR actions (the main screen visuals) are also stored without any reference to personal details.

Although QANDR does not record any personal information, it is explicitly NOT a system that provides the possibility to have an anonymous discussion. QANDR is designed to be used in a physical environment, with people seeing each other, where the interaction by definition is NOT anonymous. Facilitator will typically ask respondents to elaborate on responses given, which personalises the interaction for all to see. However, this not-anonymous part of the interaction takes place outside of the scope of QANDR and is not recorded in QANDR in any fashion.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Personal Data – Only for facilitators on product website

While using our product website when you are interested in QANDR as a facilitator of a session, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”), to be able to call you back when you show interest in the product. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Cookies and Usage Data

Please note that during the use of QANDR in a live discussion, that application will NOT ask respondents any personal information such as name or email. QANDR can be used without registration and all data entered into the system is stored with an anonymous usernumber

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data. Internet Protocol addresses are only stored in log files for debugging purposes and automatically deleted after one month after their entry.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of data in QANDR sessions

With regard to the other data in QANDR session, it applies that:

 • Noterik BV within its own organization can view the available information from QANDR sessions for purposes that are important for maintaining and supporting the relationship with the facilitator of that session.
 • Noterik BV within its own organization uses the available information from QANDR sessions for purposes that are important for the proper functioning of the application.
 • Noterik BV within its own organization, does NOT make available information from QANDR sessions available to third parties

Use of Data

NOTERIK BV uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Netherlands and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Netherlands and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

NOTERIK BV will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

NOTERIK BV may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of NOTERIK BV
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: info@qandr.eu
 • By visiting this page on our website: https://www.qandr.eu/pages/privacy-policy